Nikâhın Feshi

1833 - Abdürrahim Fetvalarından: "İnnin, olan erkeğin karısının isteği üzerine açılan davada, hakim mühlet verdikten sonra, onları birbirinden ayırır" (H.Ec. c. 1/45)
Açıklama: İnnin, cinsi mukarenete kabiliyeti olmayan erkeğe denilmektedir. Kadın, kocasından böyle bir halin bulunduğunu iddia ile boşanma davası açabilir. Hakimin tanıyacağı müddet, ihtiyati bir tedbir olmaktadır. Bu müddet içinde de zevcin aczinini devamı anlaşılırsa, hakim kadın ile erkeğin arasındaki nikâhı fesheder.
1834 - Netice Fetvalarından: "Büluğ çağına ermiş bulunan Hind, şahidlerin huzurunda, kendisini bir erkeğe nikâhladıktan sonra, akdi nikâhı feshedemez." (H.Ec. c.1/29)
Açıklama: Kadının, nikâh akdini feshi, ya kendi çocuk iken velisinin yaptığı nikâhtan memnun kalmaması veya nikâh kıymaya vekil olan şahsın, kadının belirttiği mehir miktarından daha düşük bir mehir üzerine nikâh yaptığını öğrenmesi ve benzeri sebeplere dayanarak yapılabilir. Fetvadaki evlenme şeklinde, buna imkân veren bir durum olmadığı gibi, nikâhı feshetmeye salâhiyeti olmadığı belirtilmektedir.
1835 - Soru: Bir kadın, Hıristiyan iken bir Müslüman erkekle evlense, daha sonra Budist olsa ne lâzım gelir?
Cevap: Nikâhın feshi icap eder. Çünkü o, Mecusi olunca ehli kitap olmaktan çıkmış ve nikâh münfesih duruma gelmiş olur.

Nikâh

Fetvalar