Erkekte Aranacak Sıfatlar

Kadının velisi kızı için iyi bir damad seçmelidir. Kızını ahl­aken veya fizyonomi bakımından çirkin olan, dini zayıf. veya kızının hakkını eda etmekten aciz bulunan veya soy itibariyle kızına denk bulunmayan birisiyle evlendirmemelidir.


Nitekim Allah'ın Resı1lü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:


"Nikah köleliktir (yani köleliğe benzer). Binaenaleyh herhangi biriniz kızınızı nereye veriyor (ve kime teslim ediyorsa) dikkatle incelesin ve izlesin."


(Beyhaki)


Kızının talibleri çok olan bir kimse, Hasan-ı Basri (rah.a.)'den sordu:


- Kızımı şu kimselerden hangisine vereyim? Hasan-i Basri:


- Kim Allah'tan daha fazla korkarsa ona ver. Çünkü böyle bir kimse kızını severse onu ikrama garkeder. Ona kızsa bile zulmetmez.


Kızını evlendirecek baba veya evlenecek kızın, evleneceği er­kekte bazı sıfatları araması normaldir. Bunlar şöyle sıralanabilir.


.


.


Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri


Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.


Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !