Peygamberlere İman

Peygamberlere İman Îmanın dördüncü şartı peygamberlere inanmaktır. Peygamberler, Cenâb-ı Hakk'ın, şerîatını, emirlerini, yasaklarını, haberlerini kullarına bildirmek için gönderdiği müstesna zatlardır. Peygamberler insanları, Allâh'a şirk koşmak ve puta tapmak gibi dalâletlerden kurtarmaya, inananları hem dünyada hem de âhirette saâdete erdirmeye vesiledirler. İnsanların akılları gerçek kurtuluş yolunu bulmakta yetersiz olduğundan Hazreti Allâh, kullarının ebedî saadeti için peygamberler göndermiştir. Peygamberler, Allâh tarafından mûcizelerle kuvvetlendirilmişler; Allâh'ın izni ile bir çok hârikulâde yani eşi görülmemiş ve olamaz diye bilinen şeyler, onların elinde kolayca olmuştur. İlk insan ve ilk peygamber Âdem aleyhisselâm'dır. İşte bunun içindir ki, yaratılışı itibariyle üstün bir varlık olan insanın, aslı, bazı yanlış düşünenlerin iddiâ ettiği gibi maymun değil; yine insandır. Esasen "İnsanın aslı maymundur" diyenlerin bu bâtıl iddiâsını asrımızın inkişaf eden ilmi ve fenni de kökünden çürütmüştür. Hiç şüphesiz bilinmelidir ki, bizim aslımız maymun değil; Cennetten gelme, tertemiz, Hazreti Âdem ile Hazret-i Havvâ'dır. Peygamberlerin Sıfatları Peygamberler hakkında bilinmesi vâcip ve zarûri olan sıfatlar beştir. Sıdk: Peygamberler doğrudurlar. Asla yalan söylemezler. Emânet: Emindirler. (Her hususta kendilerine inanılır.) Tebliğ: Hz. Allâh'ın emir ve yasaklarını hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler. Fetânet: Son derece zekîdirler. Ismet: Mâsumdurlar; günah işlemekten uzaktırlar. Bizim Peygamberimizin diğer peygamberlerden ayrı beş vasfı daha vardır: Bütün peygamberlerden efdâldir (Üstündür). Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. Peygamberler silsilesinin son halkası (Hâtemü'l-Enbiyâ) yâni son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Şerîatı, kıyâmete kadar devam edecektir. Kur'an'da İsimleri Geçen Peygamberler Hazret-i Âdem aleyhisselâmdan Peygamberimize kadar bir rivâyete göre 124 bin, diğer bir rivâyete göre ise 224 bin peygamber gelmiştir. Bunlardan ancak 28 tanesinin isimleri Kur'ân-ı Kerim'de zikredilmiştir. Kur'ân-ı Kerim'de adları geçen ve bilinmeleri vâcip olan peygamberlerin mübârek isimleri şunlardır: 1. Âdem 8. İsmâîl 15. Hârûn 22. Zekeriyya 2. İdris 9. İshâk 16. Dâvûd 23. Yahyâ 3. Nûh 10. Yâkûb 17. Süleyman 24. Îsâ 4. Hûd 11. Yûsüf 18. Yûnus 25. Üzeyr* 5. Sâlih 12. Eyyûp 19. İlyas 26. Lokman* 6. İbrâhîm 13. Şuayb 20. Elyesa 27. Zülkarneyn* 7. Lût 14. Mûsâ 21. Zülkifl 28. Hazret-i Muhammed. (Aleyhimüsselam) * Bu üç mübârek zâta evliya diyenler de vardır.